دادگاه شهر بیشکک بازداشت رئیس جمهور پیشین آتامبایف را تأیید کرد

دادگاه شهر بیشکک بازداشت رئیس جمهور پیشین آتامبایف را تأیید کرد

Tainynews وکیل وی ضمیر جووشف گفت: دادگاه شهر بیشکک امروز بازداشت رئیس جمهور پیشین آلمازبک آتامبایف را تأیید کرد.

وكیل اظهار داشت كه آتامبایف تا 7 آوریل در زندان شماره 47 باقی مانده است.

وی افزود: “مشتری من به دلایل بهداشتی نمی تواند در آزمایشات شرکت کند.”

Author: admin