نخست وزیر ماریپوف برای دیدار از مناطق اوش ، جلال آباد

نخست وزیر ماریپوف برای دیدار از مناطق اوش ، جلال آباد

Tainynews – سرویس مطبوعاتی دولت در 12 مارس گزارش داد – نخست وزیر اولوکبک ماریپوف سفرهای کاری خود را به مناطق جلال آباد و اوش انجام خواهد داد.

نخست وزیر در محل های احداث چندین تسهیلات اجتماعی حضور خواهد یافت ، از مشاغل کشاورزی بازدید کرده و با کشاورزان منطقه آراوان در منطقه اوش دیدار خواهد کرد.

نخست وزیر همچنین از چندین تسهیلات اجتماعی و بنگاه های صنعتی در مناطق جلال آباد و اوش بازدید خواهد کرد.

Author: admin