رئیس جمهور جاپاروف سفر دولت خود را به ازبکستان خاتمه داد و به بیشکک بازگشت

رئیس جمهور جاپاروف سفر دولتی خود را به ازبکستان خاتمه داد و به بیشکک بازگشت

Tainynews سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد ، رئیس جمهور سدیر جپاروف سفر دولتی خود را به ازبکستان خاتمه داد و به بیشکک بازگشت.

در این بازدید بیش از 20 سند همکاری دوجانبه امضا شد.

این اسناد امضا شده به منظور تعمیق همکاری های دو جانبه از جمله توافق نامه بین دولت های قرقیزستان و ازبکستان در مورد صندوق توسعه قرقیزستان و ازبکستان است.

Author: admin