قرقیزستان در تاریخ 11 آوریل همه پرسی قانون اساسی را برگزار خواهد کرد

قرقیزستان در تاریخ 11 آوریل همه پرسی قانون اساسی را برگزار خواهد کرد

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد – رئیس جمهور سدیر جپاروف قانون زمان بندی همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جمهوری قرقیزستان را امضا کرد.

این قانون در تاریخ 11 مارس توسط پارلمان قرقیزستان تصویب شد.

همه پرسی قانون اساسی در 11 آوریل ، در روز انتخابات شوراهای محلی برگزار می شود.

شهروندان با الگوی حکمرانی ریاست جمهوری به پیش نویس پیش نویس قانون اساسی رای مثبت یا مخالف می دهند.

این قانون از زمان انتشار رسمی به مرحله اجرا درآمده است.

Author: admin