344000 شهروند اطلاعات بیومتریک خود را در قرقیزستان ثبت نکرده اند

344000 شهروند اطلاعات بیومتریک خود را در قرقیزستان ثبت نکرده اند

Tainynews Ainura Tuibaeva ، نایب رئیس خدمات ثبت احوال کشور گفت: حدود 344،000 شهروند قرقیزستان اطلاعات بیومتریک خود را ثبت نکرده اند.

وی یادآور شد: شهروندان برای بدست آوردن گذرنامه و رأی دادن در انتخابات باید اطلاعات بیومتریک را ثبت کنند.

قرقیزستان هنگام رأی گیری از شناسایی بیومتریک رأی دهندگان استفاده می کند و این امکان را برای شهروندانی که اطلاعات بیومتریک خود را ثبت نکرده اند را برای رای دادن غیرممکن می کند.

اطلاعات بیومتریک هنگام درخواست گذرنامه از سال 2017 در قرقیزستان ثبت می شود.

Author: admin