کارزار انتخاباتی شورای روستا از 22 مارس در قرقیزستان آغاز می شود

کارزار انتخاباتی شورای روستا از 22 مارس در قرقیزستان آغاز می شود

Tainynews عبدی جاپار بکمتوف ، نایب رئیس کمیسیون انتخابات در 12 مارس گفت – مبارزات انتخاباتی شورای روستا از 22 مارس در قرقیزستان آغاز می شود …

Author: admin