سنگ غول پیکر در بزرگراه بیشکک – اوش سقوط می کند

سنگ غول پیکر در بزرگراه بیشکک – اوش سقوط می کند

Tainynews وزارت امور اضطراری گزارش داد: یک سنگ غول پیکر در 416 کیلومتری جاده بیشکک – اوش سقوط کرد و از ترافیک جلوگیری کرد.

اندازه تقریبی سنگ 40 متر مکعب بود.

در تاریخ 13 مارس ، حدود ساعت 07:25 صبح جاده برای رفت و آمد کسانی که از اوش در سفر بودند تمیز شد.

شاهدان عینی از ترافیک جاده خبر دادند.

هیچ مصدومیتی گزارش نشده است.

Author: admin