میرضیایف 100 بورس تحصیلی برای دانشجویان قرقیزستان برای تحصیل در دانشگاه های ازبکستان اعلام کرد

میرضیایف 100 بورس تحصیلی برای دانشجویان قرقیزستان برای تحصیل در دانشگاه های ازبکستان اعلام کرد

Tainynews – در جریان سفر دولتی سدیر جپاروف رئیس جمهور قرقیزستان به ازبکستان ، وزیر آموزش و علوم قرقیزستان آلمازبک بیشنالیف با رئیس بازرسی نظارت بر کیفیت آموزش دولتی در دولت ازبکستان اولوگبک تاشکنبائف دیدار کرد …

Author: admin