قرقیزستان و ازبکستان پروتکل تأمین مشترک برق ، توافق نامه تهیه پروژه سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاه برق کامبراتا -1 را امضا کردند

قرقیزستان و ازبکستان پروتکل تأمین مشترک برق ، توافق نامه تهیه پروژه سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاه برق کامبراتا -1 را امضا کردند

Tainynews – گالینا بایترک سخنگوی رئیس جمهور در مورد نتایج سفر دولتی سدیر جپاروف به ازبکستان …

Author: admin