روسیه ساخت چندین م educationalسسه آموزشی در قرقیزستان را در نظر دارد

روسیه ساخت چندین م educationalسسه آموزشی در قرقیزستان را در نظر دارد

Tainynews دیمیتری گلوشکو ، معاون وزیر آموزش روسیه هنگام بازدید از اوش در 12 مارس گفت: روسیه ساخت چندین م institutionsسسه آموزشی در قرقیزستان را در نظر می گیرد …

Author: admin