سطح آب مخزن توکتوگل 9.092 میلیارد متر مکعب است

سطح آب مخزن توکتوگل 9.092 میلیارد متر مکعب است

Tainynews – حجم آب در مخزن Toktogul از 15 مارس به 9.092 میلیارد متر مکعب رسیده است.

ورودی آب 160 متر مکعب در ثانیه است ، خروجی آب 559 متر مکعب در ثانیه است.

از 15 مارس 2020 ، حجم آب مخزن 12.084 میلیارد متر مکعب بود.

Author: admin