کمیسیون مرکزی انتخابات بودجه رفراندوم قانون اساسی قرقیزستان را تصویب کرد

کمیسیون مرکزی انتخابات بودجه رفراندوم قانون اساسی قرقیزستان را تصویب کرد

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات برآورد هزینه های تهیه و انجام همه پرسی پیش نویس قانون اساسی را که برای 11 آوریل تعیین شده است ، تصویب کرده است.

هزینه های کمیسیون های انتخاباتی مطابق روال پیش بینی شده در قانون موثر از بودجه ملی تأمین می شود.

کمیسیون مرکزی انتخابات برآورد هزینه همه پرسی به میزان 55.642 میلیون مادر را تهیه و تصویب کرده است.

Author: admin