روسیه در اردوگاه آرتک 150 سهمیه برای دانش آموزان مدارس قرقیزستان در نظر گرفته است

روسیه در اردوگاه آرتک 150 سهمیه برای دانش آموزان مدارس قرقیزستان در نظر گرفته است

Tainynews وزیر آموزش و علوم آلمازبک بیشنالیف امروز در بازدید از مدرسه الكساندر پوشكین گفت: وزارت آموزش روسیه 150 دانشكده از قرقیزستان را برای تعطیلات در مركز كودكان بین المللی آرتك در دریای سیاه در نظر گرفت.

Author: admin