ترتیب حضور احزاب سیاسی در آرا for برای انتخابات شورای محلی بیشکک تعیین شد

ترتیب حضور احزاب سیاسی در آرا for برای انتخابات شورای محلی بیشکک تعیین شد

Tainynews – ترتیب حضور احزاب سیاسی در آرا for انتخابات شورای محلی بیشکک امروز در کمیسیون مرکزی انتخابات تعیین شد …

Author: admin