کمیسیون مرکزی انتخابات مراکز رأی گیری برای همه پرسی قانون اساسی قرقیزستان را تصویب می کند

کمیسیون مرکزی انتخابات مراکز رأی گیری برای همه پرسی قانون اساسی قرقیزستان را تصویب می کند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان مراکز رای گیری در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی را که قرار است در 11 آوریل برگزار شود ، تصویب کرد.

کمیسیون همچنین محدودیت ها و برنامه های حوزه های انتخابیه را برای مدت 5 سال تصویب کرد.

مراکز اخذ رأی در خارج از کشور نیز تأیید شد.

Author: admin