پیش بینی رشد در قرقیزستان ممکن است کاهش یابد: بانک جهانی

پیش بینی رشد در قرقیزستان ممکن است کاهش یابد: بانک جهانی

Tainynews نوید حسن نقوی ، مدیر کشور بانک جهانی برای جمهوری قرقیزستان ، در طی جلسه به نمایندگان رسانه ها گفت که برای قرقیزستان بازیابی خسارت ناشی از همه گیری دشوار است …

Author: admin