رئیس بنیاد خیریه کویت با نشان افتخار دولت قرقیزستان اهدا شد

رئیس بنیاد خیریه کویت با نشان افتخار دولت قرقیزستان اهدا شد

Tainynews – رئیس بنیاد خیریه کویت به عنوان صفا محمد عبدالرحمن آلشای با نشان افتخار دولت قرقیزستان اعطا شد.

دستور مربوط به نخست وزیر مانیستر اولوکبک ماریپوف در 11 مارس امضا شد.

گواهی افتخار به دلیل “کمک قابل توجهی در بهبود منابع و زیرساخت های امکانات پزشکی و ارائه حمایت اجتماعی از شهروندان قرقیزستان” اعطا شد.

Author: admin