حسابدار ارشد اداره معنوی مسلمانان قرقیزستان تغییر شکل دستگیری می دهد

حسابدار ارشد اداره معنوی مسلمانان قرقیزستان تغییر شکل دستگیری می دهد

Tainynews – رئیس حسابداری اداره معنوی مسلمانان قرقیزستان ، جنیشبای بکیف ، فرم دستگیری خود را توسط دادگاه تغییر داده است …

Author: admin