منطقه تیومن می تواند از طریق قرقیزستان به بازارهای جدید دسترسی داشته باشد

منطقه تیومن می تواند از طریق قرقیزستان به بازارهای جدید دسترسی داشته باشد

Tainynews – آناتولی کارتوخین ، معاون اول صندوق سرمایه گذاری منطقه تیومن ، گفت که قرقیزستان و منطقه تیومن از نظر تدارکات حمل و نقل برای یکدیگر جالب هستند …

Author: admin