مرکز خدمات فوریت های پزشکی بیشکک به دلیل حقوق کم ، کمبود نیرو دارد

مرکز خدمات فوریت های پزشکی بیشکک به دلیل حقوق کم ، کمبود نیرو دارد

Tainynews وزیر بهداشت ، الیمکادیر بیشنالیف امروز گفت: تقریباً 90 موقعیت شغلی در مرکز خدمات فوریت های پزشکی بیشکک خالی است.

وی گفت كه پزشكان به دلیل كم بودن دستمزد 5000 مادر (حدود 60 دلار) از مركز خارج می شوند.

وی افزود: “دولت از اول ژوئیه 40 درصد حقوق پزشكان را افزایش می دهد. ما همچنین قصد داریم حقوق را نیز افزایش دهیم.”

وزیر گفت: “ما جای خالی پزشکان مقیم را پر خواهیم کرد.”

Author: admin