40000 تن گازوئیل ، 10،000 تن بنزین لازم برای کارزار کاشت بهاره

40،000 تن گازوئیل ، 10،000 تن بنزین لازم برای کارزار کاشت بهاره

Tainynews وزیر کشاورزی ، منابع آب و توسعه منطقه ای Askarbek Janybekov گفت – 40 هزار تن سوخت دیزل و 10 هزار تن بنزین برای کارزار کاشت بهاره مورد نیاز است.

اتحادیه فروشندگان نفت قول می دهد تا بدون وقفه این حجم را تأمین کند.

وی گفت ، اما افزایش قیمت برای سوخت و روان کننده می تواند زیر سوال رود.

وزیر گفت که وزارت زراعت بر افزایش سطح زیر کشت چغندر قند و دانه های روغنی تمرکز دارد.

Author: admin