کارآفرینان و بنگاه های اقتصادی به وام های کم بهره نیاز دارند زیرا هیچ پولی برای گردش مالی ندارند

کارآفرینان و بنگاه های اقتصادی به وام های کم بهره نیاز دارند زیرا هیچ پولی برای گردش مالی ندارند

Tainynews جودار اوموشف ، رئیس اتحادیه بازرگانی JIA ، گفت: کارآفرینان و بنگاه های اقتصادی به وام های کم بهره نیاز دارند زیرا هیچ پولی برای گردش مالی ندارند.

Author: admin