25 شرکت صنعت نور پس از کاهش قفل ، کار خود را از سر گرفتند

25 شرکت صنعت نور پس از کاهش قفل ، کار خود را از سر گرفتند

Tainynews – از اواخر ماه مارس ، 20 شرکت صنایع سبک تولید ماسک صورت می کنند ، رئیس کمیته امور خارجه صنعت ، انرژی و استفاده از زیر خاک Emil Osmonbetov گفت …

Author: admin