فساد اقتصادی در پارک طبیعی ایالت Ala-Archa ، 39 اسب و 26 یخ گم شده است

فساد اقتصادی در پارک طبیعی ایالت Ala-Archa ، 39 اسب و 26 یخ گم شده است

Tainynews – کمیته امنیت ملی گفت: تخلفات فاحش در پارک طبیعی ایالتی قرقیزستان Ala-Archa تحت دفتر رئیس جمهور و امور دولت جمهوری قرقیزستان آشکار شد …

Author: admin