900 پلیس برای محافظت از امنیت عمومی در جریان انتخابات شورای محلی در منطقه باتکن

900 پلیس برای محافظت از امنیت عمومی در جریان انتخابات شورای محلی در منطقه باتکن

Tainynews – در 19 مارس ، گروه ویژه سراسری انتخابات و همه پرسی جمهوری قرقیزستان جلسه ای را برای آماده سازی انتخابات محلی آینده با حضور فرماندار عموربک سووانالیف و نورجان شیلدابکووا رئیس CEC برگزار کرد …

Author: admin