سفارت ازبکستان برای متخصصان پزشکی در مسکو از زائران تهیه می کند تا از زحمات آنها تشکر کند

سفارت ازبکستان برای متخصصان پزشکی در مسکو از زائران تهیه می کند تا از زحمات آنها تشکر کند

Tainynews وزارت امور خارجه ازبکستان در 15 مه گفت: بیش از هزاران قطعه زائر توسط سفارت ازبکستان در مسکو برای کارمندان پزشکی روسی پخته شدند.

به عنوان بخشی از پروژه #thankyou برای نجات جان ما! بخش های زائران بین متخصصین پزشکی که در بیمارستانهای مختلف مسکو کار می کنند ، توزیع شده است.

شهروندان ازبکستان در خوابگاه های مسکو در انتظار پروازهای منعطف به ازبکستان و شهروندان آلوده به COVID-19 نیز از زائران پذیرایی می کنند.

در آوریل 2020 بنیاد مهربانی و پشتیبانی در ازبکستان تأسیس شد. این بنیاد کمکهای مالی و بودجه ای را برای حمایت از مردم در شرایط دشوار زندگی به دلیل همه گیر شدن کروناویروس اداره می کند.

Author: admin