مغولستان آماده آغاز تولید واکسن کروناویوس روسیه است

مغولستان آماده آغاز تولید واکسن کروناویوس روسیه است

Tainynews – رئیس جمهور مغولستان خالتماژین باتولگا با اسکندر عزیزوف سفیر روسیه در مغولستان دیدار کرد.

باتولگا گفت که روابط دیپلماتیک معتبر بین مغولستان و روسیه در سال جاری 100 ساله خواهد شد.

رئیس جمهور بتولگا گفت ، مغولستان ظرفیت تولید واکسن ویروس کرونا را دارد و از سفیر خواست که امکان تولید واکسن ویروس کرونا ویروس کرونا را در مغولستان بررسی کرده و پیشنهاد همکاری را به کرملین منتقل کند.

Author: admin