395 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستانهای قرقیزستان باقی مانده اند

395 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستانهای قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews – 395 بیمار مبتلا به عفونت ویروس کرونا در بیمارستانهای قرقیزستان تحت درمان هستند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 20 مارس گزارش داد.

277 بیمار (1/70٪) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

98 بیمار (8/24 درصد) در وضعیت جدی قرار دارند.

18 بیمار (4.5٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

363 بیمار از طریق عفونت ویروس کرونا در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin