410 بیمار ویروسی کرونا در بیمارستانهای قرقیزستان باقی مانده اند

410 بیمار ویروسی کرونا در بیمارستانهای قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews – 410 بیمار از ویروس کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان تحت درمان قرار می گیرند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 21 مارس گزارش داد.

278 بیمار (8/67 درصد) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

113 بیمار (5/27٪) در وضعیت جدی قرار دارند.

19 بیمار (4.6٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

361 بیمار از طریق عفونت ویروس کرونا در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin