2 مرگ از Covid-19 ثبت شده در بیشکک

2 مرگ از Covid-19 ثبت شده در بیشکک

Tainynews – دو مورد کشنده در ارتباط با عفونت ویروس کرونا در روز گذشته ثبت شده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 21 مارس گزارش داد.

هر دو مورد در بیشکک ثبت شده است.

تعداد کل مرگ های ثبت شده از Covid-19 از مارس 2020 به 1490 مورد رسیده است.

Author: admin