قیمت بنزین RON-98 برای اولین بار در 2 سال گذشته با بیش از 50 بار در هر لیتر به فروش می رسد

قیمت بنزین RON-98 برای اولین بار در 2 سال گذشته با بیش از 50 بار در هر لیتر به فروش می رسد

Tainynews – از 22 مارس ، قیمت انواع سوخت بین 41.9-51.5 سوم است.

امروز قیمت سوخت در کشور همچنان در حال افزایش است.

از 17 تا 22 مارس ، قیمت محبوب ترین بنزین RON-92 0.6-5 ثانیه بالاتر ، قیمت RON-95 0.6-2.9 soms ، RON-98 – 1.6 soms ، سوخت دیزل – 0.3- افزایش یافته است 2.4 سوم.

قیمت سوخت در جایگاه های سوخت:

شرکت

سوخت

27 ژانویه

1 فوریه

13 فوریه

25 فوریه

1 مارس

9 مارس

12 مارس

17 مارس

22 مارس

گازپروم نفت آسیا

RON-92

36،6

37،5

38،9

39،9

40،9

41،9

42،5

43،9

45،5

RON-95

38،6

38،9

39،9

41،5

42،9

44،5

44،9

45،9

47،5

RON-98

44،9

45،5

46،5

46،5

47،9

48،9

49،5

49،9

51،5

DF

37،4

37،9

38،9

39،9

39،9

40،5

40،9

41،5

42،9

گاز

25،4

25،4

25،4

25،4

25،4

25،4

25،4

25،4

25،4

روسنفت

RON-92

35،8

36،6

37،9

39،5

39،5

39،5

42،5

43،9

44،5

RON-95

37،8

38،6

39،5

40،9

40،9

40،9

44،9

45،9

46،5

DF

36،9

37،7

38،5

39،5

39،5

39،5

41،9

42،2

42،5

SHNOS بیشکک پترولیوم

RON-92

36،3

36،6

38،5

39،5

40،5

41،9

44،9

44،9

46،9

RON-95

37،9

38،3

39،5

40،8

41،9

43،5

46،3

46

48،9

DF

36،5

36،9

37،9

38،9

38،9

39،9

41،9

41،5

43،9

گاز

23،8

24،5

23،9

23،9

23،9

23،9

23،9

23،9

24،9

شریک Neft

RON-92

36،3

36،3

37،5

39،5

40،5

40،5

42،5

43،9

44،9

RON-95

37،9

37،9

38،5

40،5

41،8

41،8

43،9

45،3

46،3

DF

36،5

36،5

37،5

38،9

38،9

38،9

40،5

40،9

41،9

گاز

23،8

23،8

24،5

23،9

23،9

23،9

23،9

23،9

22،9

Author: admin