تولید فلزات اساسی در مدت 2 ماه بالغ بر 20.38 میلیارد سوم بود

تولید فلزات اساسی در مدت 2 ماه بالغ بر 20.38 میلیارد سوم بود

Tainynews – بر اساس کمیته ملی آمار ، تولیدات صنعتی در قرقیزستان در دو ماه اول سال 2021 به 45،105،270،000،000 تومان رسیده است.

در فوریه 2020 تولید صنعتی 23.36 میلیارد تولید شد.

حجم پردازش به 31396،9 میلیون میلیون رسیده است.

تولید فلزات اساسی به 38/20 میلیارد تومان رسیده و 38،4 درصد کاهش یافته است ، محصولات غذایی و دخانیات – 5/46 میلیارد گرم و در سال 6/8 درصد افزایش یافته است.

Author: admin