دولت قرقیزستان بخش علوم ، آژانس آموزش حرفه ای ابتدایی را لغو می کند

دولت قرقیزستان بخش علوم ، آژانس آموزش حرفه ای ابتدایی را لغو می کند

Tainynews – دولت قرقیزستان ماده جدیدی را درباره وزارت آموزش و علوم تصویب کرد.

بخش علوم و آژانس آموزش حرفه ای ابتدایی منسوخ شدند.

قطعنامه مربوطه توسط نخست وزیر اولوکبک ماریپوف امضا شد.

لغو این دو ساختار با بهینه سازی مداوم دستگاه های دولتی در بخش های آموزش و علوم توضیح داده شده است.

وزارت آموزش و پرورش کمیسیون تصفیه لازم برای تصفیه بیش از دو ساختار و تحویل وظایف آنها ، کارکنان با منابع مالی و تجهیزات تحت مدیریت دفتر مرکزی وزارت آموزش و پرورش را ایجاد خواهد کرد.

Author: admin