رئیس هیئت دولت قرقیزستان برای تعیین مرز و تعیین مرز به تاشکند

رئیس هیئت دولت قرقیزستان برای تعیین مرز و تعیین مرز به تاشکند

Tainynews – رئیس هیئت دولت قرقیزستان برای تعیین مرز و تعیین مرزهای مرزی قرقیزستان و ازبکستان ، رئیس کمیته امنیت ملی دولت کامچیبک تاشیف 22 مارس برای مذاکرات مرزی قرقیزستان و ازبکستان به تاشکند عزیمت کرد …

Author: admin