وزارت بهداشت – کارمندان پزشکی در گروه پرخطر را تحت نظر متخصصان زیر نظر دارند

وزارت بهداشت – کارمندان پزشکی در گروه پرخطر را تحت نظر متخصصان زیر نظر دارند

Tainynews نورولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت گفت: کارمندان پزشکی در یک گروه پرخطر قرار دارند ، زیرا در خوشه های COVID-19 کار می کنند و از نزدیک با بیماران مبتلا به کورون ویروس تماس می گیرند.

معاون وزیر بهداشت گفت ، کلیه کارمندان پزشکی آلوده به COVID-19 تحت نظارت دقیق پزشکی قرار دارند.

مواردی از انقباض عفونت koronavirus در بین مأموران پلیس وجود دارد. آنها همچنین تحت نظر پزشکی هستند. معاون وزیر بهداشت افزود: تحقیقات اپیدمیولوژیک کاملاً انجام می شود.

مأمورین پلیس ، کارمندان پزشکی و خدمتگزاران در مواقع اضطراری و وضعیت اضطراری در پاسگاههای بهداشتی و قرنطینه مستقر شدند.

Author: admin