2،410 شهروند قرقیزستان ، 982 نفر خارج از کشور دریافت می کنند

2،410 شهروند قرقیزستان ، 982 نفر خارج از کشور دریافت می کنند

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف 11 دستور در مورد پذیرش و انصراف از تابعیت قرقیزستان امضا کرد.

تابعیت قرقیزستان به 2،410 نفر شامل 1802 بزرگسال و 608 کودک رسید. اکثر آنها قرقیز قومی هستند که به میهن تاریخی خود بازگشته اند.

سفارشات تابعیت 982 نفر از جمله 780 بزرگسال و 202 کودک را پس گرفتند.

Author: admin