تاجیکستان اولویت های ریاست سازمان همکاری شانگهای را در قطر ارائه می دهد

تاجیکستان اولویت های ریاست سازمان همکاری شانگهای را در قطر ارائه می دهد

Tainynews – سفارت تاجیکستان در قطر کنفرانسی مطبوعاتی درباره اولویت های ریاست سازمان همکاری شانگهای تاجیکستان برگزار کرد.

وزارت امور خارجه تاجیکستان گزارش داد ، نمایندگان رسانه ها ، روسای نمایندگی های دیپلماتیک در این مراسم حضور داشتند.

سفیر خسراو سوهیب زودا به اهمیت رویدادهای برنامه ریزی شده با هدف تقویت بیشتر همکاری های بین المللی ، تأمین امنیت و ثبات منطقه اشاره کرد.

Author: admin