قرقیزستان درخواست خرید 1000 تن بذر گندم زمستانه را به ازبکستان ارسال کرد

قرقیزستان درخواست خرید 1000 تن بذر گندم زمستانه را به ازبکستان ارسال کرد

Tainynews بک جکشنبائف معاون بخش زراعت وزارت کشاورزی گفت: وزارت کشاورزی درخواستی را برای خرید 1000 تن بذر گندم زمستانه به ازبکستان ارسال کرده است.

این درخواست برای دو رقم بذر ازبکستان ارسال شد که در طی آزمایشات در جنوب قرقیزستان خوب بود و کشاورزان آنها را دوست داشتند.

وی گفت: “حالا آنها این گونه ها را می خواهند.”

Author: admin