تخلفات ارگان های دولتی علیه تجارت به طور کامل از بین نرفته است: بازرسان تجارت

تخلفات ارگان های دولتی علیه تجارت به طور کامل از بین نرفته است: بازرسان تجارت

Tainynews – رئیس بخش سیاست های توسعه استراتژیک ، و دارایی ، اسکندر گایپ کولوف با رابین اورد-اسمیت ، مدافع حقوق تجارت کشور ملاقات کرد تا در مورد اقدامات بهبود مکانیزم های حمایت از کارآفرینان ، مربوط به تصویب قانون دفاع از تجارت ، بحث کند. ایجاد شرایط و ارتقا وضعیت موسسه …

Author: admin