مردم محلی گلوله خمپاره را در کانت کشف می کنند

مردم محلی گلوله خمپاره را در کانت کشف می کنند

Tainynews – دو نفر از ساکنان شهر کانت (حدود 20 کیلومتری بیشکک) در تاریخ 22 مارس شی object ناشناخته ای را در بین قراضه پیدا کردند و پلیس را به آنجا دعوت کردند.

پلیس در محل حاضر شد و با نمایندگان وزارت دفاع منطقه چوی نیز تماس گرفت.

متخصصان نظامی تشخیص دادند که یافته ها یک گلوله خمپاره است.

گلوله خمپاره برای تخریب برداشت شد.

Author: admin