نماینده پارلمان قرقیزنفتگاز را به فساد مالی متهم می کند ، پیشنهاد می کند کمیسیونی برای بررسی فعالیت های آن تشکیل شود

نماینده پارلمان قرقیزنفتگاز را به فساد مالی متهم می کند ، پیشنهاد می کند کمیسیونی برای بررسی فعالیت های آن تشکیل شود

Author: admin