وزارت کار و سازمان ملل در ریشه کن کردن خشونت علیه زنان و دختران در قرقیزستان همکاری کردند

وزارت کار و سازمان ملل در ریشه کن کردن خشونت علیه زنان و دختران در قرقیزستان همکاری کردند

Tainynews – وزارت کار و توسعه اجتماعی با همکاری سازمان ملل ابتکار بلند مدت را با هدف ریشه کن کردن همه انواع خشونت علیه زنان و دختران آغاز کرد.

ابتکار عمل با هدف جلوگیری یا رسیدگی به موارد خشونت خانگی در میان همه گیری ها از زمان شروع برنامه انجام شد.

خط مقدم تماس 111 و 112 برای مشاوره با روانشناسان ، روانشناسان خانواده درمانی است.

گروه های تلفن همراه برای ارائه کمک های فوری به افرادی که از خشونت خانگی در مواقع اضطراری و محدودیت حقوق شهروندان برای حرکت برخوردار هستند ، تشکیل می شود.

مکانهایی امن برای زنان ایجاد شده است که در آنجا کمکهای روانی و قانونی ارائه می شود.

Author: admin