معاون رئیس کمیته ملی آمار استعفا داد

معاون رئیس کمیته ملی آمار استعفا داد

Tainynews – كوبانیچبك آكمیرزاف پس از تسلیم استعفا از سمت معاون رئیس كمیته ملی آمار بركنار شد.

این دستور توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف در 11 مارس 2021 امضا شد.

اکمیرزاف این نقش را در سپتامبر سال 2020 به عهده گرفت.

Author: admin