ده ها نفر در مقابل ساختمان شهرداری بیشکک دست به اعتراض زدند

ده ها نفر در مقابل ساختمان شهرداری بیشکک دست به اعتراض زدند

Tainynews – گروهی از شهروندان در حال تجمع در مقابل دفتر شهردار بیشکک هستند.

آنها به ساخت اشیا in در حیاط ساختمانهای مسکونی اعتراض می کنند.

حدود 30 نفر حضور دارند.

Author: admin