نرخ فقر در جمهوری قرقیزستان در سال 2020 با 11 درصد افزایش: بانک جهانی

نرخ فقر در جمهوری قرقیزستان در سال 2020 با 11 درصد افزایش: بانک جهانی

Tainynews – پیامدهای ویرانگر ویروس کرونا فراتر از بخش بهداشت است. بحران COVID-19 اثرات نامطلوبی بر درآمد کار ، بزرگترین عامل کاهش فقر ، بر اساس بانک جهانی داشته است.

همراه با کاهش قدرت خرید سهم قابل توجهی از جمعیت به دلیل تورم ، این باعث می شود که بسیاری از افراد به شدت در معرض پیامدهای اقتصادی همه گیر قرار بگیرند.

تخمین زده می شود نرخ فقر در جمهوری قرقیزستان در سال 2020 با 11 درصد افزایش از 20.1 درصد در سال 2019 (برآورد ملی) ، 700،000 نفر دیگر را به فقر سوق دهد – این تعداد برای جمعیت 6.6 میلیون نفری است.

Author: admin