تغییر سیستم نمایندگی متناسب به رای گیری ترجیحی در پارلمان قرقیزستان پیشنهاد شده است

تغییر سیستم نمایندگی متناسب به رای گیری ترجیحی در پارلمان قرقیزستان پیشنهاد شده است

نماینده آلتینبک سلیمانوف

Tainynews – یکی از نویسندگان ، آلتینبک سلیمانوف ، نماینده پارلمان ، امروز در پارلمان گفت: – معرفی تغییرات در قانون انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در پارلمان قرقیزستان پیشنهاد شده است ،

Author: admin