تمرینات دفاع مدنی در باتکن آغاز می شود

تمرینات دفاع مدنی در باتکن آغاز می شود

Tainynews – تمرینات دفاع مدنی در مورد اقدامات ارگانهای مدیریتی و نیروهای دفاع مدنی در صورت شرایط اضطراری در روستای بوجوم ، منطقه باتکن در تاریخ 25 مارس آغاز شد.

چادرها برای خدمات دفاع مدنی منطقه باتکن در یک میدان ویژه نظامی نصب شده بود.

هدف از این تمرین بررسی آمادگی مقامات مربوطه برای شرایط احتمالی اضطراری است.

Author: admin