نخست وزیر ماریپوف مدیر انستیتوی مطالعات استراتژیک ملی را منصوب کرد

نخست وزیر ماریپوف مدیر انستیتوی مطالعات استراتژیک ملی را منصوب کرد

Tainynews – اوران اخمتوف به عنوان مدیر انستیتوی مطالعات استراتژیک ملی منصوب شد.

قطعنامه مربوطه توسط نخست وزیر اولوکبک ماریپوف در 23 مارس امضا شد.

اوران اخمتوف در سال های 2016-2018 پست وزیر دادگستری را بر عهده داشت. وی در سالهای 2020-2021 معاون اول رئیس دفتر نخست وزیر بود.

Author: admin