13.3 میلیون دلار به حساب کمک های مالی پرداخت بدهی خارجی منتقل شده است

13.3 میلیون دلار به حساب کمک های مالی پرداخت بدهی خارجی منتقل شده است

Tainynews رئیس اداره بدهی دولت وزارت اقتصاد و دارایی روسلان تاتیکوف در 24 مارس گفت: – در مجموع 13 332 000 مادر برای کمک های مالی پرداخت بدهی خارجی به حساب بانکی منتقل شده است …

Author: admin