28 مورد دیگر COVID-19 در ازبکستان به 2719 مورد رسیده است

28 مورد دیگر COVID-19 در ازبکستان به 2719 مورد رسیده است

Tainynews – بیست و هشت مورد COVID-19 جدید توسط ساعت 4.00 بعد از ظهر تأیید شد. در تاریخ 16 مه در ازبکستان.

وزارت بهداشت گفت كه كل موارد COVID-19 تاييد شده به 2719 نفر رسيد.

Author: admin